THỐ SÚP (TA280C/TA281SC)

STT Mã Hàng Kích thước
1 TA280C/TA281SC 270ml/6″ (15.5cm)