TÁCH

STT Mã Hàng Kích thước
1 C133/S133 95ml/12cm
2 C134/S134 150ml/15cm