TÁCH

STT Mã Hàng Kích thước
1 C020/S020 100ml/12.5cm
2 C021/S021 140ml/14cm
3 C022/S022 190ml/14cm
4 C023/S023