DĨA HÌNH CHỮ NHẬT

STT ITEM CODE SIZE
1 SQB14319 35.8*26cm