TÁCH

STT Mã Hàng Kích thước
1 C010/S010 120ml/13cm
2 C011/S011 150ml/14cm
3 C012/S012 200ml/15.5cm