DĨA HÌNH VUÔNG (SQS)

STT Mã Hàng Kích thước
1 SQS6100 15cm
2 SQS8100 21cm
3 SQS9100 24cm
4 SQS10100 27cm