CHUM TRÀ HONGKONG

STT Mã Hàng Kích thước
1 901CSL 130ml