BÌNH SỮA (G)

STT Mã Hàng Kích thước
1 G011 35ml
2 G012 105ml
3 G013 210ml
4 G014 240ml