CHUM TRÀ (TC90001)

STT Mã Hàng Kích thước
1 TC90001 200ml