TÁCH

STT Mã Hàng Kích thước
1 C065/S065 95ml/12cm
2 C067/S067 250ml/16cm
3 C068/S068 375ml/18cm