TÁCH

STT Mã Hàng Kích thước
1 C101/S101 95ml/12cm
2 C102/S102 165ml/14cm
3 C103/S103 220ml/16cm