KHUÔN BÁNH (W)

STT Mã Hàng Kích thước
1 W29 7cm
2 W39 7.5cm
3 W59 9cm