DĨA HÌNH VUÔNG (SQC)

STT Mã Hàng Kích thước
1 SQC61 15cm
2 SQC71 18cm
3 SQC81 21cm
4 SQC91 24cm
5 SQC101 27cm