DĨA HÌNH CHỮ NHẬT (SQS)

STT Mã Hàng Kích thước
1 SQS8300 20*14cm
2 SQS9300 23.5*15.5cm
3 SQS10300 26*18cm
4 SQS12300 30*20.5cm
5 SQS14300 34.5*24cm
6 SQS16300 39.5*27cm
7 SQS18300 44.5*30cm