DĨA HÌNH CHỮ NHẬT (SQB)

STT Mã Hàng Kích thước
1 SQB8300 20.5*14.5cm
2 SQB9300 23.5*16cm
3 SQB10300 26.5*18.5cm
4 SQB12300 30.5*21.5cm
5 SQB14300 36*25cm
6 SQB16300 40*28cm
7 SQB18300 45.5*31.5cm