DĨA CHẤM VUÔNG (SQ)

STT Mã Hàng Kích thước
1 SQ21 8.5cm
2 SQ351 9.5cm
3 SQ451 11.5cm