CHÉN VUÔNG (SQS)

STT Mã Hàng Kích thước
1 SQS3900 7.5cm
2 SQS4900 8.5cm
3 SQS5900 9.5cm
4 SQS6900 10cm
5 SQS8900 11cm
6 SQS50400 13cm
7 SQS55400 15cm