BÌNH SỮA (G)

STT Mã Hàng Kích thước
1 G26 165ml
2 G25 385ml