BÌNH SỮA (G)

STT Mã Hàng Kích thước
1 G32 150ml
2 G33 240ml
3 G34 370ml
4 G35 700ml